วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

การใช้คำเชื่อม ( Conjunction )

การใช้คำเชื่อม ( Conjunction )
  

Conjunction
  
ถือเป็น Grammarตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ว่ามันทำหน้่าที่เป็นเพียงแค่ไวยากรณ์
อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนได้เป็นอย่างดี
และแล้ว Grammarman ก็หยิบยกเอามาเขียนอีกจนได้ ดีมั๊ยคะ
เมื่อพูดถึงตัวเชื่อมแ่น่นอนต้องนึกถึง 2 แบบ
1. การเชื่อมความ คือ การเชื่อม ประโยค กับ ประโยค
2. การเชื่อมคำ  คือ การเชื่อม ประโยคหรือคำ กับ คำ
มาพูดถึงการเชื่อมทั้ง 2 แบบกันเลย
การเลือกตัวเชื่อมมีหลายวิธีด้วยกัน อาจเลือกจากความหมายของ
ประโยค เชื่อมเพื่อลำดับเวลา และ อะไรพรรค์นั้น (มันหมายความว่า
ไงเนี่ย)
ตัวเชื่่อมประโยคที่เน้นความหมายแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น
ประโยคบอกความคล้อยตามกัน หรือ เสริมความเพิ่มเติม จะใช้
and (และ)
besides (นอกจาก)
as well as (และ , เช่นเดียวกันกับ)
furthermore (ยิ่งไปกว่านั้น)
both ... and (ทั้ง ... และ)
not only ... but also (ไม่เพียงแต่ ... แต่ยัง)
in addition (และ)
moreover (ยิ่งไปกว่านั้น)
ประโยคบอกความขัดแย้ง จะใช้
although / though , even though , even if (ถึงแม้ว่า)
however (อย่างไรก็ตาม)
but (แต่)
still (ยังคง)
yet (แต่กระนั้น)
nonetheless , nevertheless (แต่กระนั้นก็ตาม)
no matter what (ไ่ม่ว่าอะไรก็ตาม)
no matter how (ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม)
ประโยคที่ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้
either...or (ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง) , neither...nor (ไม่ทั้งคู่)
ประโยคบอกเหตุ ใช้
because , as , since , for (เพราะว่า , เนื่องจาก)
ประโยคบอกผล ใช้
so , therefore , thus , hence , thereby , accordingly , consequently (ดังนั้น)
ประโยคบอกวัตถุประสงค์ ใช้
in order that  , so that (เพื่อที่ว่า)
พวกที่เขียนมาทั้งหมดนี้เป็นการเชื่อมความ คือ เชื่อมประโยคกับประโยค
                   
มาดูการเชื่อม ประโยค กับ คำ หรือ กลุ่มคำ บ้าง
กลุ่มคำที่แสดงความขัดแย้ง ใช้
despite , in spite of (แม้ว่า)
กลุ่มคำที่ใช้บอกเหตุ ใช้
due to , owing to , as a result of , on account of , because of
 , thanks to (เพราะว่า , เนื่องจาก)
กลุ่มคำที่บอกตัวอย่าง ใช้
such as (เช่น)
กลุ่มคำที่ใช้บอกวัตถุประสงค์ ใช้
in order to , so as to (เพื่อที่จะ)
ในตอนนี้แค่เกริ่นนำคร่าวๆ ก่อนนะคะ ในตอนหน้าเราจะมาเจาะลึก
รายละเอียดกัน
                     ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น